Artiklar i Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift har kommit ut varje år sedan 1992. Alla nummer är fullmatade med intressanta skogshistoriska artiklar. Tillsammans utgör de en rik kunskapskälla. Här kan du ladda ned artiklar. Du kan begränsa urvalet genom att söka på titel, nyckelord, författare eller årtal.

 
 • Avverkning med handsåg. Foto Skogforsk.
  Skogsteknik förr och nu
  Stig Andersson, 2004

  Stig Andersson arbetade från 1960-talet på Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, och mellan 1985-1997 som professor i skogsteknik vid SLU. Han har själv varit en del av den snabba teknikutveckling vi sett under de senaste decennierna, men i den här artikeln går han ännu längre tillbaks. I en historisk skogsteknisk betraktelse startar han med de första kända handyxorna […]

 • Charles Darwin, Wikipedia commons.
  Ekologi, naturskydd och skogsbruk under Darwins århundrade
  Karl-Göran Enander, 2005

  Under 1800-talets början strömmade nya idéer genom Europa. Upplysning, nyttokultur och merkantilism under 1700-talet ersattes successivt av romantik och liberalism. Strömningarna påverkade också naturvetenskapen, till viss del hämmande. Men under århundradet förbättrades så småningom forsknings villkor och vi kom att se många genombrott som har haft stor betydelse för våra ekologiska kunskaper idag. Karl-Göran Enander […]

 • Långskägg, foto Torbjörn Josefsson
  Förekomst av långskäggslav i förhållande till tidigare och nutida skogsstruktur
  Torbjörn Josefsson, 2005

  Långskäggslaven är en av vårt lands mer spektakulära lavar och återfinns i Sverige huvudsakligen i ett bälte från Värmland och Gävleborg upp till Västernorrlands län. Hur den förekommer på beståndsnivå är däremot svårförutsägbart. Här sammanfattar Torbjörn Josefsson en studie där han undersöker förekomsten utifrån ett områdes nuvarande men även tidigare skogsstruktur.

 • Flottning i Granån vid Ljungaverk. Foto Tore Persson.
  Flottning i minne och sinne
  Rolf Albrektsson, 2005

  Rolf Albrektsson fick sin första handfasta kontakt med flottningen under krigsvåren 1945 då Svartviks AB hade gjort en stordrivning där 28 hästar var inblandade i frakten på basvägen. Här berättar han målande om sina minnen från händelsen.

 • Socknar i Vartofta härad
  Från grannekäpp till skogvaktare – händelser under 1600-talet i Vartoftas samfällda skogar
  Ulf Jansson, 2005

  Allmänningarna i Sverige har en lång historia. I Vartofta Härad i Västergötland omnämns allmänningar redan i medeltida källor. I häraden fanns många skogsområden som var mer eller mindre allmänt ägda under 1600-talet, även om ägandet inte alltid var så glasklart och ibland gav upphov till konflikter. Här berättar Ulf Jansson om händelser i Vartoftas samfällda […]

 • Stämpel som använts vid olovlig avverkning
  Åverkan på kronoskog inom Skellefteå 1635-1984
  Per Andre, 2005

  Brottet åverkan innebar tillgrepp eller skadegörelse inom skog som någon annan ägde. Per André var tidigare förvaltare av Domänverkets revir i Skellefteå. Här har gått igenom domböcker och litteratur för att få en bild av vilken åverkan som omnämns i historien. Fram till 1700-talets mitt är skogsområdena mest en fri nyttighet, men i takt med […]

 • Riksskogstaxeringen 75 år – utvecklingen 1923-1998 i korthet
  Gustaf von Segebaden, 1999

  Riksskogstaxeringen har haft en enorm betydelse för vår kunskap om skogens utveckling. Här berättar tidigare professorn Gustaf von Segebaden om Riksskogstaxeringens första 75 år, från startåret 1923.

 • Nils Åhgren framför skogvaktarbostället Blocketorp. Foto Bengt Stenerås
  Några skogshistoriska glimtar från Brevikshults häradsallmänning
  Bengt Stenerås, 2005

  Brevikshult, Kullings härads allmänning ligger i Alingsås och Vårgårda kommuner. Bengt Stenerås gör några nedslag i häradsallmänningens historia baserat dels på litteratur, dels på en intervju med den siste heltidsanställde skogvaktaren på Brevikshult.

 • Kolmila, Wikipedia commons.
  Bidrag till kunskap om milkolningens ålder
  Ola Nilsson, 2005

  Hur gammal är en kolmila? Kolbottnar är antikvariatiskt problematiska, och det finns tecken på att kolbottnarna kan vara så gamla som medeltida. Här ger Ola Nilsson en beskrivning av de arkeologiska teknikerna för att bestämma kolningslämningar och vad vi vet om historiken kring olika typer av milor.

 • Ortnamn – en kulturskatt i skogen att vårda och bruka
  Elisabeth Gräslund Berg, 2005

  Ortnamnen är ofta korta och begränsade, men de kan ändå säga väldigt mycket om det äldre landskapet eller människors föreställningar. Älgstockakärret, Skrattkilen och Alfredbotten har alla en historia bakom sig. Här beskriver Elisabeth Gräslund Berg hur ortnamnsforskningen går till och ger många exempel på den kulturskatt som ortnamnen bär på.

 • Skogen-sågen-brädflotten. Bouppteckningar från Utanede by 1996-1827
  Cuno Bernhardsson, 1999

  Bouppteckningar är en utmärkt källa till kunskap om skogsutnyttjande under 1700- och 1800-talen genom deras innehållsrika uppräkning av föremål vid dödstillfället. Här har Cuno Bernhardsson gått igenom bouppteckningar från Utanede by, som tillsammans tecknar en bild av skogens betydelse för byn. Här finns uppgifter om redskap, antalet avverkade träd, flottning och brädproduktion. Att virket gav […]

 • Handbok för skogshushållare
  Elis Hedén, 1999

  Israel Adolf Ström bjuder i sin 321 sidor tjocka Handbok för skogshushållare på en imponerande och fascinerande exposé över kunskap om skogsbruk i början av 1800-talet. Här berättar Elis Hedén om handboken. Artikeln innehåller också en punktlista över utbildningskrav för blivande jägmästare, till exempel att med handbössa på 50 alnar träffa 12 tums löpande trissa.

 • Dohnafors
  En port till Tiveden
  Åke Pettersson, 2006

  Gården Dohnafors ligger längs vägen in mot Tivedens nationalpark för den besökare som kommer från Askersund. Gården, som tidigare hette Sigridstorp, har anor som går tillbaks till 1500-talet, och sannolikt ännu längre. Den här gården har en rik historia som avtäcks av Åke Pettersson, Skogsarbetareförbundets siste ordförande. Han berättar bland annat om när Gunnar Sträng […]

 • Råslätts skogvaktarskola – åter på Jönköpings- och Sverigekartorna
  Dag Kihlblom, 1999

  Dag Kihlblom berättar om en av de första skogsskolorna i Sverige, Råslätts skogvaktarskola i Jönköping. Skolan startade 1861 och verkade i 25 år.

 • Skogsskötselfrågor vid Sveriges första allmänna skogvaktaremöte i Stockholm år 1895
  Lars Kardell, 2006

  Sveriges Skogvaktareförbund konstituerades 1894, och året därpå arrangerades det allra första Skogvaktaremötet i Stockholm. Här berättar Lars Kardell om hur skogsskötselfrågorna behandlades vid detta möte, baserat både på mötesprotokollet och artiklar i förbundets tidskrift Skogvaktaren. Det här var en spännande tid när det fanns erfarenheter av blädning, risbränning, sådd och plantering. Såväl positiva som negativa, […]

 • Kolonisationen av Orsa Finnmark
  Kristin Karlsson, 1999

  De karga skogarna nordväst om Orsa var länge obefolkade ända tills de koloniserades av invandrande finnar under en period från 1600- till 1800-talen. Här berättar Kristin Karlsson historien om de svedjande finnarna i Orsa och vilka spår de har satt i marker och traditioner.

 • Sågverksarbetare vid Korsnässågen
  Resan mot en okänd kust (om Korsnäs)
  Owe Thoresson, 2006

  Hösten 1898 läggs det stora sågverket ner i Korsnäs och sågverksarbetarna får order om att flytta ner till kusten där det nya sågverket och samhället skulle ligga. Här berättar Owe Thoresson historien om Ludvig Hellström, en av dem som fick flytta med och skapa sitt nya liv vid Gävlebukten. Han fortsätter med andra livsöden i […]

 • Skogens etablering och utveckling i Sverige sedan istiden
  Gisela Björse, 1999

  En djupare kunskap om skogens utveckling och anpassning till störningar är en viktig pusselbit i dagens skogsbruk. Här ger Gisela Björse en exposé över de svenska trädens invandring efter istiden, och en noggrannare bild av hur människa och klimat påverkat skogarnas utseende i Sydsverige under de senaste 2000 åren.

 • Gösta Edström
  Skogens småländske hövding
  Orvar Roberntz, 2006

  Gösta Edström var den drivande kraften bakom det som idag är Södra. Här berättar Orvar Roberntz historien om den legendariske föreningsledaren och de fajter han fick ta för att försvara skogsägarna mot den privata skogsindustrin och politikers önskemål att socialisera skogen.

 • Fisket, en betydelsefull del av Bohusläns skogshistoria
  Rune Löfving, 1999

  Vad har sill och skog med varandra att göra? En hel del, visar Rune Löfving i sin artikel. Under den ”stora sillfiskeperioden” lämnade många bohuslänningar jordbruket för att jobba med fisket. Sillindustrin krävde båtar och ved för trankokning och bidrog till utarmningen av skogarna.

 • Älg nedlagd av hans majestät
  Djurens konung och svenskarnas
  Göran Söderström, 2006

  Magnus Ladulås satte inte bara ”lås för bondens lada”, han såg också till att fridlysa älgen för egen räkning. Tillgången till detta högvilt har genom tiderna var källa till mycket trätor mellan statsmakter och allmogen. Här berättar Göran Söderström om älgen och svenskarna genom historien.

 • Exkursioner 1999
  Redaktör, 1999

  Korta referat från Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 1999.

 • Vägen mot ett rationellt och hållbart skogsbruk i Norrland
  Bengt Johansson, 2006

  Bengt Johansson beskriver Stig Hagners bok ”Skog i förändring” som en mycket välskriven och väl dokumenterad bok, men som ändå behöver kommenteras. Här går artikelförfattaren igenom kapitel för kapitel i Hagners bok och bidrar med nya fakta. Stig Hagner hade en mycket stor inverkan på skogsvården både i sitt företag SCA och i skogsbruket som […]

 • Skogshistoriska Sällskapets tioårsjubileum
  Hans Ekelund, Sven Sjunnesson, 2000

  Jubileumskonferensen ”Skogshistoria – en inspirationskälla för framtida beslut” hölls den 16 februari. I artikeln finns Hans Ekelunds förord samt Sven Sjunnessons sammanfattningar av alla föredrag.

 • Porten till Roglösa kyrka
  Jägaren, fiskaren, samlaren från istiden till 7000 år före nutid
  Sten Lavsund, 2006

  Våra inhemska hjortdjur har haft en viktig roll för våra människor ända sedan slutet av den senaste istiden. Här går Sten Lavsund igenom hjortdjurens historik i Sverige. Titeln till trots sträcker sig beskrivningen ända fram till 1980-talets jägare.

 • Skog och Historia: ett inventeringsprojekt om skogliga kulturminnen
  Eva Myrdal-Runebjer, 2000

  Projektet Skog & Historia startade i Värmland i regi av Skogsvårdsstyrelsen och Länsarbetsnämnden. Här berättar Eva Myrdal-Runebjer om projektet och vilka spår man har hittat.

 • Till synes orörd skog – naturvärden och kulturhistoria i en fjällnära skog
  Kristoffer Sivertsson, 2006

  Rekdalen i västra Jämtland är ett fjällnära skogsområde med dokumenterade naturvärden. I den här artikeln berättar Kristoffer Sivertsson hur människan på olika sätt har använt skogens resurser under de senaste 400 åren, och hur olika kulturspår ska tolkas.

 • En skogsarbetarkojas bekännelse
  Dan Lorén, 2000

  Vad kan en gammal koja berätta? Dan Lorén fann en lämning av en gammal skogsarbetarkoja i Gravmark norr om Lycksele. Han beslutade sig för att ta reda på mer om kojan. Med muntliga och skriftliga källor tillsammans med markkemiska analyser och en arkeologisk utgrävning avtäcker han historien.

 • Utmarkens nytta
  Cristina Prytz, 2006

  På 1570-talet låg 80 % av de svenska gårdarna i skogsbygd eller blandbygd, och det var i områden med god tillgång till utmark som bebyggelsen expanderade som mest efter medeltiden. Utmarkerna gav vilt och fisk, järn, foder och timmer, och det var på utmarken som djuren betade. Här berättar Cristina Prytz mer om utmarkerna i […]

 • Byråkratins Höga Visa
  Arne C Johansson, 2006

  Hur verksamheten i gamla Domänverket skulle bedrivas var noggrant föreskrivet i två tjocka handböcker, DFS och DRS, om vardera cirka 700 sidor. Här fanns lagar och förordningar, regler och anvisningar, som förvaltningspersonalen hade att ta hänsyn till för att inte begå tjänstefel. Arne C Johansson med många år på Domänverket, ger några axplock ur reglementsamlingen […]

 • Den kyrkliga jorden i Sverige, en historisk tillbakablick
  Gustaf Ekman, 2000

  Svenska kyrkan är indelad i 13 självständiga stift som äger eller disponerar skogs- och jordbruksfastigheter med totalt nära 400.000 hektar skog. Gustaf Ekman, tidigare stiftsjägmästare i Karlstad stift, ger en historisk återblick på hur det gick till när kyrkan blev med skog.

 • Vattenbuffel Vietnam
  Bai Bang ett kontroversiellt projekt?
  Petter Otterstedt, 2007

  Det Sida-finansierade skogsindustriprojektet Bai Bang är förmodligen Sveriges mest kända biståndsprojekt. Det har kallats både misslyckat och lyckat. Här berättar Petter Otterstedt om projektet som trots problem under resans gång blivit framgångsrikt både ur vietnamesisk och svensk synvinkel.

 • Ekeberga 1:1 Stom
  Hans Thunander, 2000

  Med utgångspunkt i två tallar med brandljud nystar Hans Thunander upp skogshistoriken på fastigheten Ekeberga på Växjö stifts marker. Han går igenom gamla hushållningsplan och får fram avdelningsbeskrivningar, skogsvårdshistorik och virkesförrådets utveckling.

 • Riksdagsdebatten 1903 om vår första nationella skogsvårdslag
  Karl-Göran Enander, 2000

  År 1903 fick Sverige sin första skogsvårdslag, och två år senare inrättades skogsvårdsstyrelser. Lagen innehöll återväxtbestämmelser. Bakgrunden till lagen och de politiska processerna beskrivs i artikeln, skriven av Karl-Göran Enander.

 • Skattemannen – eketrädets hatare
  Per Eliasson, 2000

  Eken hade redan 1558 förklarats för kungens egendom. Trädslaget blev särskilt viktigt under 1600-talets uppbyggnad av de stora slagflottorna, men för bönderna var eken ett gissel eftersom de saknade dispositionsrätt över träden. Debatten var livlig under slutet av 1700-talet  och tidiga 1800-talet innan staten till slut gav upp rätten till ekarna, 1830. Per Eliasson berättar […]

 • Stubbar berättar – om dendrokronologi och skogshistoria
  Mats Niklasson, 1999

  Att räkna årsringar och att datera är två skilda saker. Med dendrokronologi är det möjligt att fastställa åldern på det trästycke man har i sin hand. Avståndet mellan årsringarna är en spegling av sommarklimatet under olika år. Ordningen på breda och smala årsringar blir ett fingeravtryck av den tidsperiod när trädet växte. I artikeln berättar […]

 • Skogskapital och skogsekonomi i Bergslagen före 1870
  Bengt Brynte, 2000

  ”Det är genom säkra beräkningar afgjordt, att skogsförödelsen är sä stark, att sjelva skogskapitalet förminskas högst betydligt, och att således den tid närmar sig alltjemt, dä bränsle och timmer skola bli otillräckelige för behofvet, och i samma män, som virkespriset med fortskyndad fart höjes, äfven skogarne måste starkare anlitas och slutligen försvinna, såsom kapitalet för den lättsinnige slösaren, som lefver öfver sina räntor.” […]

 • Skogsarbetare med motorsåg. Skogsmuseet i Lycksele.
  En förhandling
  Rune Johansson, 1992

  Ersättningen för skogsarbete blir ibland föremål för mer besvärliga förhandlingar. Det kan finnas olika syn på hur svår och grov skogen är från arbetsgivare och arbetstagare, och det påverkar förstås ersättningen. Ännu besvärligare blir förhandlingarna när två olika fackförbund organiserar arbetarna. Här berättar Rune Johansson om en sådan besvärlig förhandling på 1960-talet, när halva arbetsstyrkan […]

 • Kockalag i Tisjölandet
  Bara en skogsarbetare
  Rune Johansson, 1992

  Rune Johansson är stolt över sin titel Skogsarbetare. Här gör han en betraktelse av skogsarbetets vedermödor, lön för mödan och naturkärlek.

 • Traktortåg på snöpackad basväg. Åsele 1952.
  En skogsförvaltare minns 1950-talet
  Bengt Brynte, 1992

  1950-talet var en brytningstid med många stora förändringar, inte minst i Norrland. Bengt Brynte var förvaltare anställd av Domänverket. Här delar han med sig av sina minnen av revirförvaltningen i ett antal huvudrubriker: årsrytmen i revirarbetet; arbetskraftsfrågorna; den tekniska utvecklingen; den nya synen på skogsvård. Då ska vi minnas att årtiondet började med att yxa, […]

 • Margareta Huitfeldt, Bohusläns mäktiga jordägare och donator
  Inge Höjer, 2000

  Margareta Huitfeldt, Bohusläns mäktigaste kvinna, härskade över Bohuslän under mer än ett halvt sekel. Hennes domäner omfattade tusentals gårdar med bland annat Sundsby och Åby Säterier. Inge Höjer berättar om denna märkliga kvinna som föddes 1608 i Norge.

 • Kort presentation av Skogshistoriska Sällskapet
  Bengt Lyberg, 1992

  Skogshistoriska Sällskapet startade 1990 och den första årsskriften (Skogshistorisk Tidskrift) kom ut 1992. Här presenterar Bengt Lyberg Skogshistoriska Sällskapet, och ger sig också in i en analys av den historielöshet som breder ut sig.

 • Skogen med de flygande skeppen
  Henning Hamilton, 2000

  Häradsallmänningarna Seminghundra och Ärlinghundra har en lång historia som idag har landat i att vara marken där Arlanda flygplats ligger. Gränsen mellan de två häradena etablerades strax efter vikingatiden. Här berättar Henning Hamilton om historien  om de båda häradsallmänningarna, som han också var förvaltare av från mitten av 1970-talet.

 • Plantering på Vråskogen år 1918.
  Den skogshistoriska utvecklingen i södra Sverige – några exempel
  Lennart Hildingsson, 1992

  Lennart Hildingsson har ett yrkesliv bakom sig med rötterna i sydsvenska fäladsmarker och ljunghedar. Han hävdar att den svenska skogsvårdens vagga stått med ena meden i Bergslagen och med den andra i västra Sverige. Här ger han några olika exempel på skogshistorisk utveckling med utgångspunkt från Frillesås och Vråskogen i Halland och Svältorna i Västergötland. […]

 • Högfura eller kärrgran i timrade hus
  Per Vestling, 2000

  De äldsta bevarade träbyggnaderna i Norden är från 1100-talet. För att få virket att hålla så länge var det viktigt att välja bra virke som klarade av röta och sol. I artikeln går Per Vestling igenom vilka olika material som användes för att bygga timmerhus, och vilka kriterier som var viktiga för att husen skulle […]

 • Skogsvårdsepoker i norr
  Ingemar Eriksson, 1992

  Dimensionshuggning, gröna lögner, urskog och växtkraftig ungskog ryms, bland mycket annat, i Ingemar Erikssons betraktelse av olika skogsvårdsepoker i Norrbotten. Artikeln startar med ett nedslag i en dagbok från en skogsdrivning år 1900, och fortsätter med skogsbrukets utveckling, politikers och akademikers roll och naturvårdens intåg.

 • Exkursioner 2000
  Redaktör, 2000

  Korta referat från Skogshistoriska Sällskapets exkursioner år 2000.

 • Är naturvården betjänt av skogshistorisk kunskap?
  Lars Kardell, 1992

  Svaret på rubrikens fråga blir ett JA i Lars Kardells genomgång av den då aktuella naturvårdsdebatten och vilken betydelse tidigare skogsanvändning har haft. Han slår hål på många myter om den gamla orörda skogen, och pekar på att skogsbruket och naturvården kan ha gemensamma mål.

 • Svenska jägmästare, porträttgalleri med biografier 1928
  Johannes Norrby, 2001

  De jägmästare som var aktiva under 1920-talet var med och lade grunden till det som skulle bli en fördubbling av den svenska skogens virkesförråd. I en matrikel från 1928 porträtteras över 500 personer med information om varifrån de kommer och var de verkat. Matrikeln är också rikt utsmyckad med konstverk och fotografier. Här finns konstnärer […]

 • Gärdsgårdar Fie gård i Lau socken. Landsarkivet Visby.
  Skogshistoriska notiser ur Gotlands dombok år 1836
  Lars Kardell, 1992

  En rik källa för skogshistorisk forskning finns i de kilometerlånga arkiven av domböcker. Här kan den intresserade få möjlighet att avtäcka de mer jordnära händelser som inträffade på landsbygden. Lars Kardell har gjort ett nedslag i en dombok från Gotland 1836, en tid som representerar den påbörjade dynamiska utvecklingen inom de agrara näringarna. Artikeln börjar […]

 • Jägmästaren i Skellefteå revir 1877-1906
  Per André, 2001

  Vad jobbade en jägmästare med i slutet av 1800-talet och över sekelskiftet? Per André berättar om revirförvaltaren Herman Lagerquist som skötte Skellefteå revirs skogar under tre sekel från 1877. Det är en spännande genomgång av en tid när skogen var åtråvärd för den växande skogsindustrin, och skogen samtidigt användes för tjära, träkol, jakt och skogstorp. […]

 • Svinhammars skilje. Bildarkivet Ljusdalsbygdens museum.
  Ljusnan-Dellen en bortglömd flottled
  Erik Vanberg, 1992

  Historien om ” Engelska bolaget”, som köpte stora avverkningsrätter i Härjedalen, byggde en flottled mellan Ljusnan och Delsbo och flottade virket i motlut är ganska litet känd. Här berättar Erik Vanberg om den ganska fantastiska historian som förtjänar att dras fram ur glömskan.

 • Skogens betydelse för lanthushållningen i den skånska skogsbygden
  Anders Ekstrand, 2001

  När Danmark förlorade Skåne 1658 förlorade man också sin enda egentliga skogsbygd, som norra Skåne utgjorde. Skogen hade stor betydelse för lanthushållningen. I Göinge finns ett talesätt att det finns ingenting man inte kan göra i trä. Anders Ekstrand berättar om hur skogen har använts för bete, ängsbruk, husbyggnader och mängder med olika produkter som […]

 • Hygge på Kroksjö hemman i Lycksele socken 1920-talet. Foto K E Kallin.
  Skogspolitik i Lycksele lappmark – förr och nu
  Bo Axelsson, 1992

  Skogsvårdsstyrelsen gjorde sin entré i Lycksele 1934, men historien om hur skogspolitiken verkat i lappmarken är äldre än så. Här berättar Bo Axelson om statsmakternas påverkan och skogens utveckling från lappmarkslagen 1873 fram till 1990-talets tillstånd.

 • Björkaskogen, en omistlig herlighed
  Kerstin Sundberg, 2001

  Skogsbrukets framväxt på de skånska godsen är ämnet för en uppsats av Kerstin Sundberg. Titelns ”Björkaskogen” var en fridlyst del av Ljungby gård där en bonde från Kiaby år 1724 blev fälld för olovlig huggning. Rättsliga källor kan berätta mycket om skogsutnyttjandet genom tiderna. I artikeln visar Kerstin Sundberg hur skogens roll förändrades  från den […]

 • Exkursioner 1991
  Redaktör, 1992

  Korta referat från Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 1991.

 • Säfsjöströms bruk – järn- och skogsbruk under 350 år
  Gösta Skogvall, 2001

  Gösta Skogvall berättar om ett säteri i nordöstra delen av Kronobergs län där skogen alltid spelat en viktig roll. Järnet hade sin tid från 1830-talet till slutat av århundradet. Då var träkol en viktig produkt. En järnväg mot Kalmar på 1870-talet gav ett uppsving för sågade trävaror och snickerier, och då fanns fortfarande mycket gammal […]

 • Magnus Erikssons landslag, Wikipedia commons.
  Statlig skogsförvaltning intill 1883
  Gunilla Nordström, 1993

  I Magnus Erikssons landslag från 1347 stadgas om jakt på det allmännas ägor, och i Gustav Vasas skogsregale att ”de ägor som var obebyggda hörde Gud, Konungen och Sveriges krona till”. Kronan, och på sikt staten, har haft sin hand över skogen under lång tid. Här beskriver Gunilla Nordström hur förvaltningen har sett ut fram […]

 • Några notiser om bark som föda
  Gunhild Rydström, 2001

  Under missväxtår kunde tallbark vara räddningen. Barkmjöl användes så sent som i slutet av 1800-talet, och ibland också på 1900-talet. Här berättar Gunhild Rydström om barkmjölets användning i norra Sverige och Österbotten, och om de spår av barktäkt som fortfarande kan hittas.

 • Västkusten i ett skogshistoriskt perspektiv
  Lars Kardell, 1993

  De mest spännande dragen i den skogshistoriska utvecklingen på Västkusten beror ytterst på närheten till Danmark och Norge. Det hävdar Lars Kardell, som i denna artikel bidrar med fakta om skogen och skogsbrukets utveckling längs Sveriges västra kust. Förutom den inhemska användningen av ved, som står för 95 % av det historiska skogsutnyttjandet, är detta […]

 • Kubbhus – kan det vara skogshistoria?
  Eric Falk, 2001

  I Gräsmark i Värmland finns fortfarande så kallade kubbhus bevarade. Väggarna byggdes upp av kluvna eller runda vedkubbar som murades ihop av lera, sågspån och vatten. För att stadga väggarna lades entums bräder in med 40-50 centimeters mellanrum. En annan variant var knubbhus, där vedkubbarna hade ersatts av plankstumpar. Kubbhusen och knubbhusen förekom, förutom i […]

 • Planteringslag på Halle-Hunneberg 1920-talet.
  Skogsbruket under 160 år på Kronoparken Halle-Hunneberg
  Göran Söderström, 1993

  Västgötabergen har sedan medeltiden betraktats som kronans allmänningar. Under den liberala epoken på 1820-talet såldes dock en stor del av kronans marker, men Halleberg och Hunneberg behölls. Göran Söderström var, som överjägmästare på Domänverket, ansvarig för skogarna på Halle-Hunneberg. Här ger han sin historik sedan den första hushållningsplanen som godkändes 1830.

 • Stockbanan i Svartnäs
  Stockbanan i Svartnässkogen – ett tekniskt snedsprång
  Lars Magnusson, 1993

  Svartnäs ligger drygt fyra mil nordost om Falun i skogar som en gång tillhörde Svärdsjös utmarker. Här varade bruksepoken från 1735-1876 men därefter lämnades skogen åt sitt öde under årtionden. År 1918 hade virkesförrådet ökat till i genomsnitt 179 kubikmeter per hektar på den drygt 12000 hektar stora skogen. Problemet var bara att komma åt […]

 • Martin i Harvered – en skogsarbetares brev från Kanada berättar
  Eva St Jean, 2001

  I mars månad 1928 lämnade den 25-årige Martin Johansson hemgården i Torsbo utanför Ulricehamn för att pröva sin lycka som arbetare i västra Kanada. Det blev en hel del skogsarbete. Martin var en flitig brevskrivare som lämnade efter sig över 100 färgstarka brev med detaljerade berättelser om livet i Alberta och British Columbia. Eva St […]

 • Fem generationer Krutzsch och deras påverkan på svenskt skogsbruk
  Hans Ekelund, 2001

  Peter Krutzsch är femte generationen i den i Tyskland välkända skogsvetarsläkten Krutzsch. På olika sätt har deras verksamhet påverkat även svenskt skogsbruk. Peter Krutzsch hade ansvaret för fröförsörjning och proveniensfrågor på Skogsstyrelsen. Här intervjuas han av Hans Ekelund, tidigare generaldirektör i Skogsstyrelsen.

 • Tjärubränneri i Skellefteå socken före 1830
  Per Andre, 1993

  På ett foto från 1905 ligger 5000 tjärtunnor upplagda i Tyske i väntan på skeppning. Tjära var en av Sveriges viktigaste exportvaror under lång tid. På 1600-talet kom tjäran på tredje plats efter järn och koppar, och ända in på 1900-talet exporterades stora mängder tjära. Här beskriver Per André tjärhanteringen inom Skellefteå socken under 1700-talet […]

 • En historik över en historik
  Lars Magnusson, 2001

  Författaren Ludvig Nordström skrev bland annat boken Stor-Norrland, som innehåller insiktsfulla berättelser om skogen och skogsbruket. Bland annat om stavagranar. Lars Magnusson har läst och återberättar intressanta delar.

 • Skylt julgranshuggning är stöld
  Länsjägmästare Ragnar Lübeck och hans klippböcker för åren 1907-1928
  Lars Kardell, 1993

  En annorlunda källa till historiska fakta har Lars Kardell använt när han gått igenom klippböcker efterlämnade från den tidigare länsjägmästaren Ragnar Lübeck. Klippen är en blandning av artiklar och notiser som spänner över ämnen från diskussioner om skogslagstiftningen till en berättelse om en berusad jägmästare som slog sönder två fönsterrutor under en resa mellan Stockholm […]

 • Exkursioner 2001
  Redaktör, 2001

  Korta referat av Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 2001.

 • Rissjökanalen – en intressant flottled i Åseletrakten
  John Nilsson, 1993

  Rissjökanalen var en flottled som användes för att föra över virke från Gideälvens flodsystem till Ångermanälven. Problemet man var tvungen att lösa var att få vattnet att flyta åt fel håll, utan tillgång på fossil energi. En rejäl dammkonstruktion fick anläggas för att få sjön att ”tippa över” och rinna åt motsatt håll som den […]

 • Skogen i den enskilda arkiven
  Fia Ewald, 1993

  Skogshistoriska källor finns i alla typer av arkiv, både i myndigheters och i de som brukar kallas enskilda. Bland de enskilda kan finnas företags- förenings, gårds- och personarkiv. Här beskriver Fia Ewald hur de enskilda arkiven kan användas, med fokus på företagsarkiven.

 • Mangårdsbyggnaden på Skogshall omkring 1914.
  Skogshall – Sveriges äldsta skogsskola
  Lars Kardell och Sixten Rehn, 1993

  År 1855 beslutade Nyköpings läns Hushållningssällskapet om att inrätta en skogsskola på egendomen Skogshall, som ligger efter allmänna vägen Malmköping-Eskilstuna. Den första kullen lärlingar välkomnades i oktober 1856, och därmed inleds officiellt den nuvarande skogsteknikerutbildningen i vårt land. Lars Kardell och Sixten Rehn berättar mer om denna historiskt viktiga skola som verkade ända fram till […]

 • Exkursioner 1992
  Redaktör, 1993

  Korta referat från Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 1992.

 • Torpare på Fulltofta
  Fulltofta – från 1700-talets enefälader och surskogar till dagens rekreativa storskog
  Lennart Hildingsson, 1994

  Egendomen Fulltofta vid Ringsjön i norra Skåne ägdes under några år av Skogssällskapet, och såldes sedan till Malmöhus läns landsting. Skogen har idag utvecklats till ett mycket populärt friluftsområde, men det har inte nått sina kvaliteter utan ansträngning. Här beskriver Lennart Hildingsson historiken och skogstillståndets utveckling på Fulltofta.

 • En kocka berättar
  Arne Bjernulf, 1994

  Skogsarbetet krävde energi, och energin kom från mat. Kockorna var de som skulle se till att hästkörare och huggare hade tillräckligt med kalorier. Här berättar Arne Bjernulf om Lisbet Björlind, som vintern 1952 var kocka åt skogsarbetare vid Hemra Tvärsen i östra delen av Rättvik. Den 17 timmar långa arbetsdagen var inrutad av morgonmål, frukost, […]

 • Tvåmans motorsåg på 30 kilo.
  Motorsågen kom – och försvann
  Rudolf Wallenius, 1994

  Rudolf Wallenius fick se en motorsåg för första gången i oktober 1948 på en skogsexkursion på Kopparfors ABs marker. Det var en brytningstid när motorsågar började ersätta handsågar och yxor. Motorsågen utvecklades allt mer efter hand. Säkerheten låg i början inte första rummet, och först 1967 delade reviret ut hjälmar och hörselskydd till alla huggare. […]

 • Skiss av Åby-Owen
  Åby-Owen – en ångsåg som planerades redan 1813
  Per Andre, 1994

  Historieböckerna brukar berätta att den första ångsågen startade 1849 i Tunadal utanför Sundsvall. Men det stämmer inte, redan 1829 startades vid Tegelviken i Stockholm en ångdriven såg. Ännu tidigare, redan 1813, hade Samuel Owen fått en offertförfrågan på en ångmaskin som skulle användas vid Åby älv i Skellefteåtrakten. För att få bygga denna ångsåg krävdes […]

 • Vägar till den äldre svenska skogslitteraturen
  Stefan Jonheimer, 1994

  Den rika svenska skogslitteraturen har många gånger sammanställts i förteckningar och bibliografier. Dessa är dock spridda i tid, sammanhang, omfattning och kvalitet, vilket gör det svårt att få en överblick. Här presenterar Stefan Jonheimer en lösning på detta genom att han har gjort en ”bibliografi om bibliografier”. Artikeln är en gedigen beskrivning av den facklitteratur […]

 • Exkursioner 1993
  Redaktör, 1994

  Korta referat från Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 1993.

 • Gösta Liljeqvist 1951 i plantering efter bränning.
  Skogsbruket i Kramfors Bolag
  Svante Fahlgren, 1995

  Svante Fahlgren är en av den svenska skogsvårdshistoriens profiler. Här delar han med sig av minnen och erfarenheter från sina år i Kramfors bolag, dit han kom 1939. Då till ett Ådalen där nötkreatur och getter effektivt höll nere föryngringen i skogarna. I Kramfors hade man tidigt börjat med trakthyggen och skogsodling, och här praktiserade […]

 • Skogsbruksområdet – en frivillig samverkan mellan skogsägare
  Kjell-Eric Ericsson, 1995

  Den första skogsägareföreningen i Sverige blev Södra Unnaryds skogsandelsförening som startade 1913. Det var dock först efter första världskriget som skogsägareföreningarna började bildas i större skala. Bland uppgifterna stod service med skogsvård, rådgivning, förvaltning och virkesförsäljning. Hur uppgifterna skulle organiseras varierade dock mellan skogsägareföreningarna. Riksförbundet föreslog till slut, 1954, organisationsformen skogsbruksområden. Sedan dess har skogsbruksområden, eller […]

 • Skogs ordförande minns
  Leif Nordström, 2002

  Leif Nordström är journalist och var chefredaktör för Sia, Skogsindustriarbetaren, åren 1984-2003. Här har han samlat tidigare ordföranden i Skogsfacket till ett samtal. Det är Sixten Bäckström, Arne Johansson och Åke Pettersson. Det blir ett samtal om en spännande och snabbt föränderlig epok i svensk skogshistoria.

 • Några ord om skohö
  Erik Brinck, 1995

  Ismannen Ötzi som upptäcktes i de österrikiska alperna 1991 hade sina skog stoppade med värmande hö. Skohöet, eller halmen, daterades med kol 14-metoden till cirka 5300 år. Här berättar Erik Brinck mer om skohö, som fortsatte att användas länge efter Ötzis tid. Så sent som på 1940-talet användes skohö av samer och skogsfolk i Lappmarken. […]

 • Ett personhistoriskt verk som ger mersmak
  Ernst Bager, 2002

  I en artikel från 2001 har Johannes Norrby refererat en jägmästarmatrikel från 1928. Här tar Ernst Bager över stafettpinnen och granskar tidigare matriklar, redigerade av Hugo Samzelius. Matriklarna, där den sista kom ut 1915, ger en omfattande historik av människor i skogsbranschen i Sverige med historiska tillbakablickar till 1500-talet.

 • Stormfällningen 1954
  Stormfällningen 1954 – ett 40-årsminne
  Arne Krogh, 1995

  Den 3 januari 1954 drabbades skogsägarna i Västmanlands län och angränsande områden av den orkan som fällde ofantliga mängder skog. Arne Krogh var vid den tiden ledare för Västmanlands läns skogsägareförening, och här berättar han vad stormen betydde för alla som berördes av dess verkningar.

 • Memoarer
  Arvid Carlsson, 2002

  Arvid Carlsson är en av Skogshistoriska Sällskapets mest aktiva exkursionsprofiler. Här berättar han om ett långt yrkesliv som började med sommarjobb på Domänverket 1937 och fortsatte med arbetsledning på A-K (den tidens AMS), stubbrytning, inköpare till sågverksbolag, egen skog, resa till Vancouver och tillverkare av skogstraktor (Röde Olle).

 • Kung Gustav VI Adolf på Lessebo handpappersbruk
  Erfarenheter som skogsförvaltare vid AB Klippans Finpapersbruk 1951-1980
  Arne Witte, 1995

  AB Klippans Finpappersbruk var ett av Sveriges äldsta skogsbolag. Den historiska grunden var en pappersmölla vid Rönne å i Klippan, byggd år 1573. Bolaget gick efter freden i Roskilde 1658 upp i svenska kronans ägo, och ombildades så småningom till aktiebolag. Bolaget expanderade och förvärvade också Lessebo skogar, där det också fanns ett finpappersbruk. Arne […]

 • Carl Adelsköld 1961
  Skogsbruk i förändring, glimtar från en skogsförvaltning åren 1947-1962
  Carl Adelsköld, 1995

  Holmens Bruks och Fabriks AB hade sitt ursprung på en holme i Motala ström inom Nörrköping. Från början handlade det om en vapensmedja, ett mässingsbruk och en handpappersindustri, men verksamheten kom att utvecklas och förändras med tiden. Bolaget växte med nytt bruk i Hallstavik, Björndammen, Wermbol och Backa Hosjö. Carl Adelsköld var förvaltare på bolagets […]

 • Kafferast på Orsa finnmark
  I timmerskogarna på 90-talet
  Fräs Erik Andersson, 2002

  Ingemar Gustavsson, skogvaktare på Orsa besparingsskog, har förmedlat en artikel av Fräs Erik Andersson. Han var född 1868 och har upplevt mycket i skogarna under sitt långa liv. Fräs Erik Andersson har skrivit mycket om gamla tider och också anlitats som berättare i radio under sina sista levnadsår.

 • Foto Sidney Jämthagen
  Exkursioner 1994
  Redaktör, 1995

  Korta referat från Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 1994.

 • Från länsskogvaktare till skogsvårdskonsulent
  Evert Sunesson, 2002

  Evert Sunesson lämnade skogsskolan i Bjärka-Säby som färdig skogvaktare 1962. Därefter har han varit skogsvårdsorganisationen trogen fram till pensioneringen 2002. Här berättar han om den för svenskt skogsbruk så omvälvande 40-åriga perioden.

 • Snitt ur S G Hermelins karta tryckt 1797
  Skellefteskogen omkring 1761
  Per André, 1996

  Hur användes skogen och hur såg skogstillståndet ut på 1760-talet? Per André har försökt ta reda på det specifikt för Skellefteskogarna. Han använder olika källor och försöker fånga tillståndet år 1761, ett år när ett tingsprotokoll lyfter fram risken för att tallskogen står och ”föråldras och ruttna”. Källorna sträcker sig dock över en längre period, […]

 • Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län 1905-1996
  Dag Kihlblom, 2002

  År 1997, efter nästan 100 år, upphörde de 22 skogsvårdsstyrelser som hade funnits i alla län sedan 1905. Dag Kihlblom, tidigare länsjägmästare i Jönköping, berättar här historien om skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län. Det är en historia om frö, plantor, återväxten, skogsvård och utbildning.

 • Joel Wretlind
  I Wretlinds fotspår
  Birger Enroth, 1996

  Joel Wretlind blev banbrytare under sin verksamma tid i Malå åren 1920-1952. Det var här han utformade de nya, framgångsrika metoderna för självföryngring av såväl tallhedar som råhumusmarker. Han blev också kontroversiell för sina idéer om hur föryngringar och plantskogar borde skötas. Här berättar Birger Enroth mer om denne legendariske skogsvårdare.

 • Intervju med Nils-Erik Nilsson – Skogsbruk är land use
  Hans Ekelund, 2002

  Professor Nils-Erik Nilsson har under sin yrkesverksamma tid lagt många byggstenar tillrätta i skogsbruket och skogspolitiken. Hans Ekelund har här intervjuat Nils-Erik Nilsson, en intervju som han själv beskriver som ”en utmärkt lektion i levande skogshistoria”.

 • Skogsdikningens historia i Kronobergs län
  Gösta Skogvall, 1996

  Under 1800-talet hade omfattande skogsdikningar igångsatts i Bergslagen och Norrland. Behovet att vinna ny skog genom avvattning fanns dock i hela Sverige, och i Kronobergs län kom dikningen igång i och med Skogsvårdsstyrelsernas tillkomst 1905. Skogsägare som ville dika kunde söka om bidrag till högst hälften av uppskattad kostnad. Intresset var magert till en början, […]

 • Framväxten av en skoglig miljöpolitik
  Karl-Göran Enander, 2002

  Hur gick det till när miljöfrågorna kom in i skogsdebatten, och hur påverkade de politik och lagstiftning? Karl-Göran Enander, tidigare avdelningschef vid Skogsstyrelsen, berättar om omsvängningen från de första miljösignalerna på 1960-talet till dagens naturvårdstänkande.

 • Stämplingsarbete i skogsbestånd med storlag i seklets början
  Henrik "Ludde" Lundström, 1996

  När seklet var ungt bestod ett stämplarna av många personer. Här beskriver Henrik ”Ludde” Lundström hur ett stort stämplarna var organiserat på 1920-talet inom Domänverket.

 • Edward Wibeck
  Svensk skogsforskning 100 år 1902-2002
  Karl-Göran Enander, 2002

  Den organiserade skogsforskningen i Sverige inleddes 1902 när Forstliga försöksanstalten började sin verksamhet. Innan dess hade skogsforskningen bedrivits av enskilda personer, främst tjänstemän på uppdrag av Domänverket eller på eget initiativ. Skogsinstitutet bedrev undervisning sedan 1828, men inte någon egentlig forskning. Framväxten av den första skogsforskningen beskrivs här av Karl-Göran Enander.

 • Särlingen
  Sten Rådman, 1996

  ”Han var den siste på skogen. Den siste utan elektricitet, centralvärme eller oljekamin. Han hade en batteriradio, men aldrig några batterier. I allmänhetens ögon var han lite konstig, ett original, en särling.” Här berättar Sten Rådman om en originell norrländsk skogsarbetare med en inre styrka.

 • Svenska skogsträds medicinska egenskaper – i folktron och verkligheten
  Fredrik Hansson, 2002

  Skogen och träden har i alla tider haft en mystik över sig som i dagens samhälle kan vara svår att förstå. Skogen gjorde att man klarade nödår, och det fanns många huskurer som byggde på växters läkande förmåga. Här går Fredrik Hansson igenom den medicinska användningen trädslag för trädslag.

 • Kåda
  Lars Magnusson, 1996

  Under första världskriget var kåda en stor handelsvara. Kåda eller råharts är råvara för framställning av terpentinolja och ren harts. Kådan kom till användning vid vår pappersindustri samt vid tillverkning av shellack och fernissa. Idag har dock denna råvara närmast försvunnit. Här berättar Lars Magnusson mer om fabrikationen av kåda. Vi får följa kådplockare på […]

 • Exkursioner 1995-96
  Redaktör, 1996

  Korta referat från Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 1995-1996.

 • Exkursioner 2002
  Redaktör, 2002

  Korta referat från Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 2002

 • Mina 50 år i skogens hägn
  Åke Pettersson, 2003

  Åke Pettersson var den siste ordföranden för Svenska Skogsarbetarförbundet. Här delar han med sig minnen från ett femtioårigt liv i skogens tjänst och den förändrade roll som skogsarbetaryrket har inneburit.

 • Den stora skogsrestaureringen eller När modernismen nådde skogsbruket
  Karl-Göran Enander, 2003

  1950-talets påbörjade mekanisering innebar att en ny epok inleddes i skogsbruket. Bakom sig lämnade den de manuella skogsbruksmetoder som hängt kvar sedan 1800-talet. Den här omvandlingen hade både bra och dåliga sidor. I artikeln ger Karl-Göran Enander en översiktsbild av hur det gick till när modernismen nådde skogsbruket.

 • Kronojägeri på 1800-talet
  Olle Paulsrud, 2003

  Den förste kronojägaren i Idre socken hette Paul Persson Strand. Hans efterlämnade brev, rapporter och rättegångsprotokoll togs om hand av en sonson, och dessa fick Olle Paulsrud syn på. Här gör han ett nedslag i anteckningarna som sammantaget ger en livfull bild av livet som kronojägare under andra halvan av 1800-talet. Det är en tillvaro […]

 • Norrbyskär: sågverks- och skogshistoria som blir allt mera levande
  Anders Paulsson, 2003

  Före 1892 var Norrbyskär utanför Hörnefors en ögrupp som betraktades som tämligen värdelös av bönderna på fastlandet. Men det skulle förändras när Mo och Domsjö AB köpte skäret för att bygga upp en sågverksindustri. Här byggdes ett helt samhälle med såg, hyvel, bostäder och social service från grunden, och öarna var plötsligt befolkade med arbetare […]

 • Sven Arnell minns
  Sven Arnell, 2003

  Sven Arnell, född 1930, är bonde, skogsbrukare, hästkarl, förtroendeman, bondeledare, rättskämpe, vältalare, literaturälskare, friluftsmänniska och skogshistoriker. Med utgångspunkt från Bosgården i Marks härad, Västergötland, minns han tillbaks på sitt innehållsrika liv.

 • Första steget till industrialisering, kransågning i närheten av Dedza, Malawi
  Skogshistoriska reflexioner
  Sven Sjunnesson, 2003

  Sven Sjunnesson har alltid intresserat sig för historia. Här reflekterar han över skogens roll i ett både lokalt och globalt perspektiv som börjar med den första avverkningsplanen i bibelns Första Konungaboken och fortsätter med senare tiders markförstöring. Men också med hopp i form av skogens återkomst.

 • O D Krooks donationer i Skåne
  Anders Ekstrand, 2003

  Undertiteln till denna artikel är ”En resa från fäladsplanteringar till rekreation under 130 år”, med alternativtiteln ”En historia om hur långsiktighet och eftertanke faktiskt lönar sig”. Anders Ekstrand berättar historien om ett Skåne som i mitten av 1850-talet höll på att försvinna i sanddynerna och som trots sin feta mylla drabbades av hungersnöd och svält. […]

 • Äldre ängslada i grannbyn Ljusaryd
  Markanvändningshistoria i nordvästra Blekinge och byn Gåragöl
  Elisabet Wallsten, 2003

  By Gåragöl ligger i Jämshögs socken i nordvästra Blekinge. Här beskriver Elisabet Wallsten markanvändningen i denna del av Blekinge i ett längre tidsperspektiv. Dessutom går hon på djupet i historien för Gåragöl från tiden kring 1800-talets början fram till 1900-talets slut.

 • Pollendiagram, Hamra nationalpark
  Människan i urskogen – vegetationshistoria i Hamra nationalpark under 2500 år
  Eva-Maria Nordström, 2003

  Eva-Maria Nordström har analyserat pollen i torvlager och på så sätt kunnat kartlägga vegetationens sammansättning under 2500 år. Markanvändningen kan delas in i perioder som startar med naturskog fram till cirka 1300 e.Kr., fortsätter med skogsbete under åren 1300-1600 och svedjeodling och skogsbete fram till 1900-talet när nationalparken instiftades.

 • Exkursioner 2003
  Redaktör, 2003

  Korta referat av Skogshistoriska Sällskapets exkursioner under 2003.

 • Ekologi och skogsanvändning under Linnés århundrade
  Karl-Göran Enander, 2004

  Dagens aktuella miljödebatt och kunskap har naturligtvis inte uppstått ur intet. Miljöfrågornas behandling under 1900-talet påverkas av tankar och händelser långt tidigare. Här ger Karl-Göran Enander en beskrivning av naturvetenskapens och ekologins framväxt på 1700-talet. En tidsålder då de naturfilosofiska uppfattningar tog form som levt kvar till våra dagar.

 • Ramsjö
  Bolagsexpansion i nordvästra Hälsingland
  Anna Sjödin, 2004

  Industrialiseringen och den liberala kapitalistiskt inriktade politikens intågande i Sverige på 1800-talets andra hälft kom att omvandla hela samhällsstrukturen. Norrlands stora, i stort sett orörda, skogsområden började exploateras i snabb takt. Bolag tecknade avverkningsrätter och köpte efter hand hela bondehemman. Denna bolagsexpansion mellan åren 1811 och 1862 undersöks av Anna Sjödin med utgångspunkt från Ramsjö […]

 • Skogshushållens arbete – ett forskningsprojekt om genusarbetsdelningen
  Rosemarie Fiebranz, 2004

  Rosemarie Fiebranz disputerade 2002 på avhandlingen ”Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-1850”. I artikeln berättar hon om sin forskning där hon synliggör kvinnornas arbete. Det äldre norrländska systemet med stödjordbruk, eller kombinationsjordbruk, byggde på att männens lönearbete skedde utanför hemmet. Men det var samtidigt bara en del av försörjningsbasen. Den andra delen […]

 • Hästkörning i Norrbotten, ur Skogsmuseets i Lycksele fotosamling
  Till minne av en hästkörare i Åseletrakten från slutet av 1920 till början av 1950
  Stig Österberg, 2004

  ”Semester hade du inte, men en dag varje sommar tog du ledigt en hel dag. Det skulle vara soligt och lugnt väder.” Men i övrigt var det slitsamt att vara hästkarl. På vintern var det timmerkörning eller snöröjning med träplog. På våren skulle gödsel köras ut och hö in, sen skulle gödslet spridas och så […]

 • Bondens skog i Älvsborgs län – om försvinnande och återkomst
  Göran Söderström, 2004

  Återbeskogningen av bondens marker är en av de mest betydelsefulla händelserna i landets utveckling och i svensk ekonomi. En inblick i hur detta gick till i norra Älvsborgs län kan vi hämta ur Hushållningssällskapets protokoll och Domänverkets handlingar. Det är Göran Söderström, tidigare skogsdirektör för Domänverkets Västra Region, som berättar.

 • Stormfällningen 1954. Foto Åke Troedsson.
  Stormen 1954 på Korsnäs marker
  Paul Willén, 2004

  Natten mellan den 3 och 4 januari 1954 kom en nordlig storm av en styrka som ingen då levande månniska upplevt in över norra Upplandskusten. Förödelsen på skogarna blev enorm. En som var med var Paul Willén på Korsnäs. Här betraktar han stormen 50 år senare, med delvis nya ögon, och funderar över vad vi […]

 •  
   

  Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

  Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

  Stäng